اخبار

برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی با موضوع " تلفیق تدریس، ارزیابی و تضمین کیفیت در آموزش عالی" Integrating Teaching, Assessment and Quality Assurance in Higher Education با مدیریت Dr Fadzilah Abd Rahman از دانشگاه University Putra Malaysia ...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی به شرح زیر می باشد: ...

ادامه مطلب

مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 1398/02/20 تمدید گردید. ...

ادامه مطلب

سخنرانان کلیدی کنفرانس

محورهای کنفرانس

 محورهای کنفرانس عبارتند از:
الف. مباني و ديدگاه­هاي نظري در ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی
1.     مبانی و نظریه‌های زیربنایی ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در  آموزش‌عالی
2.     الگوها، مدلها، روش‌ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت در زیر نظام‌های آموزش‌عالی
3.     مبانی و الگوهای ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام پژوهش و فناوری
ب. نقش سياستگذاري و مديريت آموزش عالي در ارزیابی و بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی
4.     ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (تجارب موفق  و بهینه کاوی)
5.     نهادینه سازی فرهنگ  کیفیت در نظام آموزش عالی
6.     تضمین کیفیت و بین‌المللی شدن آموزش عالی
7.     نقش ارزیابی کیفیت در ساماندهی آموزش عالی
8.     چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت آموزش عالی
9.     نقش ارزیابی کیفیت در راهبری و توسعه مطلوب نظام آموزش عالی
10. تاثیر تمرکز گرایی یا عدم تمرکز بر کیفیت آموزش عالی
11. ارزیابی کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار
12. ذینفعان آموزش عالی و نقش آنها در ساختار تضمین کیفیت آموزش عالی
13. به اشتراک گذاری دانش ارزیابی و تجارب ملّی و بین المللی در توسعه گفتمان تضمین کیفیت آموزش‌عالی
14. کتب درسی دانشگاهی  و نقش آن در بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی
15. ارزیابی 4 دهه تلاش در راستای ارزیابی و بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی ایران
 ج. دنیای مجازی و فناوری های نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفیت در نظام آموزش عالی
16. ارزیابی آموزش های الکترونیکی در نظام دانشگاهی
17. ارزیابی شبکه‌های اجتماعی علمی در محیط های دانشگاهی
18. نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های یاددهی و یادگیری در ارتقا کیفیت آموزش عالی
د. ارزیابی و بهبود کیفیت در نظام پژوهش و فناوری
19. ارزیابی کیفیت فناوری و نوآوری در آموزش عالی
20.  اکوسیستم ارزیابی کیفیت در نظام پژوهش و فناوری
21. ارزیابی کیفیت فرایندهای تجاری سازی دانش در نظام پژوهش و فناوری
22. ارزیابی فرایندها و بروندادهای مراکز رشد، شتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری
 

معرفی کنفرانس

 دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، با حضور و سخنرانی صاحب نظران داخلی و بین المللی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز با همکاری مرکز منطقه‌ای علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد.
این همایش در چهار محور اصلی مبانی و دیدگاه­های نظری در ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ نقش سیاستگذاری و مدیریت آموزش عالی در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ دنیای مجازی و فناوری های نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی و ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام پژوهش و فناوری، به ارائه آخرین دستاوردهای علمی خواهد پرداخت.
شایان ذکر است محورهای فرعی این همایش نیز شامل مواردی از قبیل: مبانی و نظریه‌های زیربنایی ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیّت در آموزش‌عالی؛ الگوها، مدلها، روش‌ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت در زیرنظام‌های آموزش‌عالی؛ مبانی و الگوهای ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام پژوهش و فناوری؛ ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (تجارب موفق و بهینه کاوی)؛ نهادینه سازی فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی؛ تضمین کیفیت و بین‌المللی شدن آموزش عالی؛ نقش ارزیابی کیفیت در ساماندهی آموزش عالی ؛ چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت آموزش عالی؛ نقش ارزیابی کیفیت در راهبری و توسعه مطلوب نظام آموزش عالی؛ تاثیر تمرکز گرایی یا عدم تمرکز بر کیفیت آموزش عالی؛ ارزیابی کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار؛ ذینفعان آموزش عالی و نقش آنها در ساختار تضمین کیفیت آموزش عالی؛ به اشتراک گذاری دانش ارزیابی و تجارب ملّی و بین المللی در توسعه گفتمان تضمین کیفیت آموزش‌عالی؛ کتب درسی دانشگاهی و نقش آن در بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ ارزیابی 4 دهه تلاش در راستای ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی ایران؛ ارزیابی آموزش های الکترونیکی در نظام دانشگاهی؛ ارزیابی شبکه‌های اجتماعی علمی در محیط های دانشگاهی؛ نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های یاددهی و یادگیری در ارتقا کیفیت آموزش عالی؛ ارزیابی کیفیت فناوری و نوآوری در آموزش عالی؛ اکوسیستم ارزیابی کیفیت در نظام پژوهش و فناوری؛ ارزیابی کیفیت فرایندهای تجاری سازی دانش در نظام پژوهش و فناوری و ارزیابی فرایندها و بروندادهای مراکز رشد، شتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری است.