شورای راهبردی و سیاست گذاری کنفرانس

صفحه اصلی > شورای راهبردی و سیاست گذاری کنفرانس

اعضای شورای راهبردی و سیاستگذاری همایش
دکتر حمید نادگران: رئیس دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی: رئیس مرکز منطقه ای و اطلاع رسانی علوم فناوری و سرپرست پایگاه اطلاع رسانی جهان اسلام
دکتر عباس بازرگان: استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس دایمی کنفرانس
دکتر سعدان زکایی: رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف
دکتر ابراهیم خدایی: رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور
دکتر بهرام جوکار: دبیر علمی کنفرانس
دکتر قاسم سلیمی: مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه شیراز و دبیر اجرایی کنفرانس
دکتر  علیرضا افشاریفر: قائم مقام رئیس دانشگاه و معاون آموزشی دانشگاه شیراز
دکتر سیدمجتبی زبرجد: معاون پژوهشی دانشگاه شیراز
دکتر رضا محمّدی: رئیس مرکز تحقیقات، ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت آموزش عالی؛ سازمان سنجش آموزش کشور
دکتر سید علی اکبر صفوی: استاد دانشگاه شیراز
دکتر فرید مر: رئیس پارک علم و فناوری فارس