کمیته علمی

صفحه اصلی > کمیته علمی

اعضای کمیته علمی: (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر علیرضا افشاریفر - عضو هیات علمی دانشگاه شیراز
دکتر یوسف ادیب - عضو هیات علمی دانشگاه تبریز
دکتر صمد ایزدی - عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
دکتر شبیر اشکپور - عضو محترم هیات علمی دانشگاه خلیج فارس
دکتر عباس بازرگان - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس دائمی کنفرانس
دکتر جعفر ترک زاده - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر جعفر توفیقی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر بهرام جوکار - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز: دبیر علمی کنفرانس
دکتر جواد حاتمی - عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مسعود حسین چاری - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر حسین خنیفر - عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر فریبا خوشبخت - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر محمدجواد دهقانی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز 
دکتر حسن رضا زین آبادی - عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر قاسم سلیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز 
دکتر رضایی شریف آبادی -  عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء
دکتر مریم شفیعی سروستانی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر بابک شمشیری - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر احمد  شیخی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر ناصر شیربگی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
دکتر حمیدرضا شاوران - عضو محترم هیات علمی دانشگاه اصفهان
دکتر ابراهیم  صالحی عمران -  عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
دکتر مرتضی طاهری - عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسین عباسیان - عضو محترم هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر محبوبه عارفی - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر نعمت اله  عزیزی - عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
دکتر مهوش لطفی - عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر مقصود فراستخواه -  عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر مهدی محمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر رضا محمّدی - عضو هیئت علمی سازمان سنجش آموزش کشور
دکتر رحمت اله  مرزوقی - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر رضا مستوفی زاده قلمفرسا- عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر علیرضا مقدم -  عضو هیئت علمی دانشگاه (Memorial University of Newfoundland(Canada
دکتر حمیدرضا  ملکی - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
دکتر جعفر مهراد - عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز
دکتر یدالله مهرعلیزاده - عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر امین موسوی - عضو هیئت علمی دانشگاه (University of Saskatchewan(Canada
دکتر محمدهادی ورهرام - عضو هیات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دکتر نسرین نورشاهی - عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
دکتر محمد رضا نیستانی - عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
دکتر غلامرضا یادگارزاده -  عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی