معرفی کنفرانس

صفحه اصلی > معرفی کنفرانس

 دومین کنفرانس بین‌المللی و سیزدهمین کنفرانس ملّی ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی با هدف آشنایی با آخرین دستاوردهای پژوهشی داخلی و خارجی در زمینه ارزیابی کیفیت در نظام های دانشگاهی، با حضور و سخنرانی صاحب نظران داخلی و بین المللی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شیراز با همکاری مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری و پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در خرداد ماه 1398 برگزار خواهد شد.

این همایش در چهار محور اصلی مبانی و دیدگاه­های نظری در ارتباط با ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ نقش سیاستگذاری و مدیریت آموزش عالی در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ دنیای مجازی و فناوری های نوین و نقش آن در ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی و ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام پژوهش و فناوری، به ارائه آخرین دستاوردهای علمی خواهد پرداخت.

شایان ذکر است محورهای فرعی این همایش نیز شامل مواردی از قبیل: مبانی و نظریه‌های زیربنایی ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیّت در آموزش‌عالی؛ الگوها، مدلها، روش‌ها، فرایندها، استانداردها و الزامات مناسب ارزشیابی کیفیت در زیرنظام‌های آموزش‌عالی؛ مبانی و الگوهای ارزیابی، اعتبارسنجی، ممیزی و تضمین کیفیت در نظام پژوهش و فناوری؛ ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی (تجارب موفق و بهینه کاوی)؛ نهادینه سازی فرهنگ کیفیت در نظام آموزش عالی؛ تضمین کیفیت و بین‌المللی شدن آموزش عالی؛ نقش ارزیابی کیفیت در ساماندهی آموزش عالی ؛ چگونگی استفاده از نتایج ارزیابی در بهبود کیفیت آموزش عالی؛ نقش ارزیابی کیفیت در راهبری و توسعه مطلوب نظام آموزش عالی؛ تاثیر تمرکز گرایی یا عدم تمرکز بر کیفیت آموزش عالی؛ ارزیابی کیفیت آموزش عالی و توسعه پایدار؛ ذینفعان آموزش عالی و نقش آنها در ساختار تضمین کیفیت آموزش عالی؛ به اشتراک گذاری دانش ارزیابی و تجارب ملّی و بین المللی در توسعه گفتمان تضمین کیفیت آموزش‌عالی؛ کتب درسی دانشگاهی و نقش آن در بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی؛ ارزیابی 4 دهه تلاش در راستای ارزیابی و بهبود کیفیّت در نظام آموزش عالی ایران؛ ارزیابی آموزش های الکترونیکی در نظام دانشگاهی؛ ارزیابی شبکه‌های اجتماعی علمی در محیط های دانشگاهی؛ نقش فناوری اطلاعات و شبکه‌های یاددهی و یادگیری در ارتقا کیفیت آموزش عالی؛ ارزیابی کیفیت فناوری و نوآوری در آموزش عالی؛ اکوسیستم ارزیابی کیفیت در نظام پژوهش و فناوری؛ ارزیابی کیفیت فرایندهای تجاری سازی دانش در نظام پژوهش و فناوری و ارزیابی فرایندها و بروندادهای مراکز رشد، شتاب دهنده ها و پارک های علم و فناوری است.